REMENKO-ElektrischeFietsen.nl is officiëel RAP Dealer en doet rechtstreeks zaken met RAP Elektrische Fietsen. Wij hanteren dan ook de garantievoorwaarden zoals deze zijn vastgesteld door RAP.

Garantievoorwaarden RAP
In deze garantievoorwaarden wordt verstaan onder RAP, de juridische rechtseenheid die het merk RAP voert in de Europese gemeenschap.

Garantie
RAP garandeert haar producten tegen materiaal- en constructiefouten voor zover deze volgen uit onderstaande garantiebepalingen.

Garantieperiode
RAP geeft 5 jaar garantie op het frame en 2 jaar op de overige delen, inclusief de accu (*).  Op onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage (zoals banden, remmen, ketting, tandwielen, handvatten, zadel etc.) wordt geen garantie gegeven, met uitzondering van de gevallen waar het gaat om constructie- of fabricagefouten.

(*)RAP garandeert de werking van de accu voor de periode van 2 jaar óf 500 volledige laadcycli. De restcapaciteit    bedraagt dan nog minimaal 60% van de originele capaciteit.

Voorwaarden & uitsluitingen
RAP elektrische fietsen zijn ontworpen en uitgerust voor gebruik op openbare-, verharde wegen. Om de juiste werking en correcte afstelling van diverse componenten blijvend te waarborgen, dient de fiets dient regelmatig door zijn/ haar berijder en/ of vakman nagezien  en waar nodig hersteld te worden.

De leverancier noch de vakman/ vakhandel zijn in enige vorm aansprakelijk voor de gevolgen van het niet of niet juist opvolgen van de veiligheids- en onderhoudsaanwijzingen in de gebruiksaanwijzing.

Bij aanspraak op garantie dient de factuur of kassabon te worden overlegd. De garantie geldt vanaf de aankoopdatum en kan alleen ingeroepen worden door de eerste eigenaar.

Geen aanspraak op de garantie kan worden gemaakt bij:
Gebruik van de fiets voor doeleinden waarvoor de fiets niet is ontworpen zoals gebruik in competitieverband of bij sportevenementen, offroad, (commerciële-) verhuur, springen, stunten, vervoer van zware ladingen anders dan personen etc.
Onjuist en/ of onzorgvuldig gebruik van de fiets Incorrect dan wel onvoldoende onderhoud aan de fiets
Het niet tijdig (uiterlijk 6 maanden na aankoop) laten uitvoeren van de eerste onderhoudsbeurt door een door RAP erkende reparateur
Niet vakkundig uitgevoerde reparatie(s) aan de fiets Achteraf gemonteerde onderdelen die niet overeenstemmen met de specificatie van de fiets of die niet juist zijn gemonteerd
Verkeerde afstelling van versnellingen, remmen, stuur etc.
Het niet tijdig vervangen van versleten onderdelen als remblokken, kabels, banden, ketting etc.
Normale verwering en oxidatievorming onder invloed van het klimaat
Beschadigingen ontstaan door hagel, strooizout, steenslag of ongeschikte onderhouds- en reinigingsmiddelen
En verder in alle gevallen waarbij de schade direct of indirect het gevolg is van een ongeluk, valpartij, misbruik of vernieling van de fiets.

Werking van de garantie
Aanspraak op garantie wordt altijd beoordeeld door onze servicedienst.

Gedurende de garantieperiode zullen de onderdelen waarvan RAP heeft vastgesteld dat sprake is van een materiaal- en/ of fabricagefout naar keuze van RAP worden vervangen dan wel gerepareerd (vervangen onderdelen worden automatisch eigendom van RAP).

Indien een onderdeel dat voor vervanging in aanmerking komt niet meer als origineel leverbaar is, zal RAP zorgen voor een gelijkwaardig alternatief.

De garantie dekt de kosten van de onderdelen en arbeidsloon. Tijdens de garantieperiode uitgevoerde reparaties verlengen de garantieperiode niet.

Reparaties onder garantie mogen alleen uitgevoerd worden in opdracht van RAP en door ons erkende dealers of onze servicedienst. In het geval uw fiets is aangeschaft bij een dealer met reparatiefaciliteiten is deze in principe de eerst aangewezene om de reparatie uit te voeren. U dient in dit geval uw fiets of het betreffende onderdeel met uw claim aan deze dealer aan te bieden. In andere gevallen, o.a. bij aankoop via internet, wordt uw fiets in principe aan huis gerepareerd. Uw claim dient u in dit geval rechtstreeks in te dienen bij RAP (info@traprap.nlonder vermelding garantieclaim. Indien reparatie aan huis niet mogelijk is, zal gebruik gemaakt worden van een door RAP aan te wijzen reparatiewerkplaats. In overleg neemt RAP dan de kosten voor vervoer van en naar de reparatiewerkplaats voor haar rekening.

Deze garantie is alleen geldig in Nederland.

Aansprakelijkheid
Een door RAP gehonoreerde garantieclaim betekent niet automatisch dat RAP ook aansprakelijkheid accepteert voor eventuele geleden schade. De aansprakelijkheid van RAP beperkt zich tot wat is omschreven in deze garantievoorwaarden. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.